Hlavní obsah

STRIMA I

STRIMA I

Doba realizace projektu: 04/2013 – 02/2015

Cílem projektu bylo zintenzivnění přeshraniční spolupráce v oblasti managementu povodňových rizik a zavedení pravidelné a dlouhodobé kooperace mezi Českou republikou a Saskem zejména na komunální úrovni.

V souladu se směrnicí managementu povodňových rizik, je hlavním cílem snížení rizika vzniku negativních dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářské činnosti.

Hlavní témata

Pro hodnocení povodňových rizik hraje velkou roli odhad vzniklých škod. Tyto analýzy škodního potenciálu jsou základem četných postupů plánování, např. odhad efektivnosti vynaložených prostředků protipovodňových opatření nebo posouzení investic do finančních rezervních fondů.

V rámci tohoto pracovního celku projektu STRIMA byly aplikovány, prověřovány a dále rozvíjeny stávající postupy a metody určování škodního potenciálu možných budoucích povodní na komunální úrovni.

Vedle zjišťování škodních potenciálů jsou hlavním tématem projektu STRIMA preventivní protipovodňová opatření směřující ke snižování tohoto potenciálu.

Projekt se zaměřil na územní plánování přizpůsobené povodňovým stavům a prevenci ve výstavbě na komunální úrovni. V rámci zpracované expertízy byla mimo jiné analyzována témata snižování povodňových rizik prostřednictvím optimalizace vhodného umístění staveb, eliminace rizik prostřednictvím snižování náchylnosti k povodňovým škodám a plošná retence vody na základě příkladů z komunální sféry v České republice a v Sasku. Výsledkem je přehled účinných aktivit a opatření vedoucích ke snižování škodního potenciálu na komunální úrovni.

Zástupci obcí projektem dotčeného území byli informování o cílech a možnostech realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření. Tématem byla kromě jiného obnova přírodě blízkých odtokových poměrů prostřednictvím renaturalizace vodních toků.

Pro posílení povědomí o povodňových rizicích mezi obyvatelstvem a zástupci obcí, byla vytvořena a popularizována společenská hra "INUNDO".

Pro zlepšení komunálních preventivních opatření v obcích projektem dotčeného území byl představen a dále rozšiřován software INGE (interaktivní mapa nebezpečí sloužící přenosu povodňových informací a následně povodňovému managementu na komunální úrovni).

Dotační program

Cíl 3- Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Projektoví partneři

Logo Landeshauptstadt Dresden
zpět na začátek stránky